26 Mayıs 2018 Cumartesi

Sağlık Personeline Ek Ödeme Resmi Gazetede Yayımlandı!

28 Kasım 2014 günü Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikle birlikte; Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı merkez laboratuvarları, Halk Sağlığı Müdürlükleri ve bağlı birimlerinde görev yapan personele, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Analiz ve Kontrol Laboratuvarlarında sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri ile teknik hizmetler sınıfında fiilen görev yapan personele Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri dikkate alınmak suretiyle, personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, eğitim, öğretim, inceleme ve araştırma faaliyetleri gibi unsurlar esas alınarak, döner sermayeden yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esasları belirlenmiştir.


27 Aralık 2015 Pazar 11:42
Bu haber 1109 kez okundu
Sağlık Personeline Ek Ödeme Resmi Gazetede Yayımlandı!
 Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İl Sağlık Müdürlükleri ve bağlı birimlerinde, Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı merkez laboratuvarları, Halk Sağlığı Müdürlükleri ve bağlı birimlerinde görevli olan memurları, sözleşmeli personeli, açıktan vekil olarak atananları, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen personeli, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarında bulunan ve haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için görevlendirilen sağlık personeli ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarında bulunan ve belirli bir süre için görevlendirilen sağlık personelini ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarında fiilen görev yapan sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri ile teknik hizmetler sınıfında bulunan personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) Aktif çalışılan gün katsayısı: O dönem içindeki toplam gün sayısından çalışılmayan günlerin çıkarılması sonucu bulunan çalışılan gün sayısının, o dönem içindeki toplam gün sayısına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,

b) Analiz ve kontrol laboratuvarları: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan laboratuvarları,

c) Analiz ve Kontrol Laboratuvarları birim performans puan ortalaması: Analiz ve Kontrol Laboratuvarları için tespit edilen birim performans puanlarının, birim performans puanı tespit edilen laboratuvar sayısına bölünmesi ile bulunan puanı,

ç) Analiz ve Kontrol Laboratuvarları toplam puanı: Analiz ve Kontrol Laboratuvarlarında çalışan bütün personelin net performans puanlarının toplamını,

d) Bağlı kuruluş: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu,

e) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

f) Bilimsel çalışma destek puanı: İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde, Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı merkez laboratuvarları, Halk Sağlığı Müdürlükleri ile bağlı birimlerinde ve Analiz ve Kontrol Laboratuvarında görev yapan personele Ek-5 sayılı tabloda yer alan bilimsel çalışmaları belgelemesi ve ilgili kurumlar tarafından oluşturulan komisyon tarafından onaylanması halinde onayı takip eden 2 ay süreyle verilen ve aynı listede yer alan bilimsel çalışmalara karşılık gelen puanı,

g) Birim performans kriterleri: Bakanlık tarafından İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimleri için, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından merkez laboratuvarları ile Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı birimleri için Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak belirlenen kriterleri, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için ise Ek-7 sayılı tabloda yer alan kriterleri,

ğ) Birim performans puanı: İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimleri, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı birimleri ile merkez laboratuvarları ve Analiz ve Kontrol Laboratuvarı için belirlenen kriterler çerçevesinde tespit edilen ve personele ödenecek ek ödemenin hesaplanmasında kullanılacak olan (0) ile (20.000) arasında değişen puanı,

h) Çalışılmayan günler: Resmi tatil günleri, nöbet izinleri ve görevin yapılması esnasında meydana gelebilecek yaralanma ve hastalık halinin sağlık raporuyla belgelendirilmesi sonucu kullanılan hastalık izin süreleri hariç olmak üzere tüm çalışılmayan günleri,

ı) Dönem ek ödeme katsayısı: Halk sağlığı müdürlüğü için 10 uncu maddeye göre, İl Sağlık Müdürlüğü için 16 ncı maddeye göre tespit edilen dağıtılacak döner sermaye miktarının il toplam puanına, merkez laboratuvarları için 10 uncu maddeye göre tespit edilen dağıtılacak döner sermaye miktarının merkez laboratuvarlar toplam puanına bölünmesi sonucu, Analiz ve Kontrol Laboratuvarı için ise 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ayrılan paydan Analiz ve Kontrol Laboratuvarı için ayrılan tutardan o aya ilişkin dağıtılabilecek tutarın Analiz ve Kontrol Laboratuvarları toplam puanına bölünerek bulunan katsayıyı,

i) Ek ödeme matrahı: Bu Yönetmelik kapsamında yer alan her bir personelin ek ödeme matrahının tespitinde, o personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) tutarının toplamını,

j) Ek puan: Bu Yönetmelikte geçen ek puanların toplamını,

k) Geçici veya re’sen görevlendirme: Personele, asıl görev yeri dışında Bakanlık, bağlı kuruluşlar veya ilgili mülkî amirlikçe verilen süreli ve geçici görevleri,

l) Halk Sağlığı Müdürlüğü: Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı olarak faaliyet göstermek üzere her ilde kurulan Halk Sağlığı Müdürlüklerini,

m) Halk Sağlığı Müdürlüğü birimleri: Halk Sağlığı Müdürlüğü ile müdürlüğe bağlı olarak hizmet veren entegre ilçe hastaneleri, toplum sağlığı merkezleri ve halk sağlığı laboratuvarlarını,

n) Halk Sağlığı Müdürlüğü il birim performans puan ortalaması: Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı birimleri için tespit edilen birim performans puanlarının, birim performans puanı tespit edilen birim sayısına bölünmesi ile bulunan puanı,

o) Halk Sağlığı Müdürlüğü il toplam puanı: Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde çalışan bütün personelin net performans puanlarının toplamını,

ö) Hazine payı: 17/9/2004 tarihli ve 5234 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi uyarınca belirlenecek oran üzerinden İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve merkez laboratuvarları tarafından elde edilen gayrisafi hâsılattan, genel bütçeye irat kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimlerine yatırılan tutarı,

p) Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı: Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görev yapan personel ile merkez laboratuvarlar için Ek-2, İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görev yapan personel için Ek-3 ve Analiz ve Kontrol Laboratuvarları için ise Ek-4 sayılı tabloda belirlenen katsayıyı,

r) İkinci görev: 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesinde sayılan görevlilere asıl görevlerinin yanında verilen görevleri,

s) İl grubu: Toplam nüfus büyüklüğüne göre Ek-6 sayılı tabloda yer alan illeri,

ş) İl Sağlık Müdürlüğü: Sağlık Bakanlığına bağlı İl Sağlık Müdürlüklerini,

t) İl Sağlık Müdürlüğü birimleri: İl Sağlık Müdürlüğü ile müdürlüğe bağlı olarak hizmet veren İl ambulans komuta kontrol merkezi baştabipliği, ilçe sağlık müdürlüğü ve 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu gibi birimleri,

u) İl Sağlık Müdürlüğü il birim performans puan ortalaması: İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimleri için tespit edilen birim performans puanlarının, birim performans puanı tespit edilen birim sayısına bölünmesi ile bulunan puanı,

ü) İl Sağlık Müdürlüğü il toplam puanı: İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde çalışan bütün personelin net performans puanlarının toplamını,

v) Merkez laboratuvar: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu merkez teşkilatına bağlı olarak faaliyet gösteren laboratuvarları,

y) Merkez laboratuvarları birim performans puan ortalaması: Merkez laboratuvarları için tespit edilen performans puanlarının, birim performans puanı tespit edilen laboratuvar sayısına bölünmesi ile bulunan puanı,

z) Merkez laboratuvarları toplam puanı: Merkez laboratuvarlarda çalışan bütün personelin net performans puanlarının toplamını,

aa) Net performans puanı: Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görev yapan her personel için 11 inci maddede, merkez laboratuvarlarda görev yapan personel için ise 12 nci maddede, İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görev yapan personel için 17 nci maddede, Analiz ve Kontrol Laboratuvarlarında görev yapan personel için ise 22 nci maddede yer alan esaslara göre hesaplanan puanı,

bb) Ödeme dönemi: Bir yıl içerisinde döner sermaye ek ödemesinin yapılacağı aylık dönemleri,

cc) Personel: Bu Yönetmelik kapsamında yer alan personeli,

çç) Tavan ek ödeme tutarı: Personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) toplamının, bu Yönetmeliğe ekli Ek-1 sayılı tabloda yer alan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Halk Sağlığı Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğüne Bağlı Birimler ile Merkez

Laboratuvarlarında Ek Ödeme Hesaplama Usul ve Esasları

Temel esaslar

MADDE 5 – (1) Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı birimleri ile merkez laboratuvarlarda görevli personele yapılacak ek ödemeye ilişkin temel esaslar aşağıda belirtilmiş olup, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı birimleri ile merkez laboratuvarlarda görevli personele yapılacak ek ödemeye ilişkin iş ve işlemler Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yürütülür.

a) Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı birimlerinin, elde ettikleri gelirlerinin tamamı Halk Sağlığı Müdürlüğünün döner sermayesine gelir kaydedilir. Halk Sağlığı Müdürlüğü, o dönem elde ettiği gelirden 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Hazine payı ayrıldıktan sonra kalan miktar ile nakit kaynaklarını personele ek ödeme dağıtımında kullanabilir. Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görev yapan personele yapılacak ek ödeme, Halk Sağlığı Müdürlüğünün döner sermaye komisyonunca belirlenen tutar ile bu tutara ilave olarak Bakanlıkça kaynak aktarılması hâlinde aktarılan payın da eklenmesi sonucu oluşan toplam tutardan karşılanır.

b) Merkez laboratuvarların geliri Türkiye Halk Sağlığı Kurumu merkez döner sermayesine gelir olarak kaydedilir. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, merkez laboratuvarların o dönem elde ettiği gelirlerinden 2828 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Hazine payı ayrıldıktan sonra kalan miktar ile nakit kaynaklarını merkez laboratuvarları personeline ek ödeme dağıtımında kullanabilir. Merkez laboratuvarlarında görev yapan personele yapılacak ek ödeme, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından oluşturulan döner sermaye komisyonunca belirlenen tutar ile bu tutara ilave olarak Bakanlıkça kaynak aktarılması hâlinde aktarılan payın da eklenmesi sonucu oluşan toplam tutardan karşılanır. Merkez laboratuvarlarında fiilen görev yapan personele, bu Yönetmelik kapsamında ek ödeme yapılır.

c) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu taşra teşkilatından Bakanlık taşra teşkilatı veya bağlı kuruluşların taşra teşkilatı ile merkez laboratuvarlarına geçici veya re’sen görevlendirilen personele, bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ek ödeme ile 209 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesinde belirlenen ödeme tutarı ve 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibariyle belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olmamak üzere yapılacak ödemeler görevlendirildiği yerden yapılır.

ç) Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatı kadrolarında bulunan personelden merkez laboratuvarları ile Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı birimlerine en az bir ay süreyle geçici görevle görevlendirilen personele, geçici olarak görev yaptığı müdürlüğün/merkez laboratuvarının döner sermayesinden ek ödeme yapılır. Bu şekilde görevlendirilen personele kadrosunun bulunduğu merkez teşkilatından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 9 uncu maddesi uyarınca ek ödeme yapılmaz.

d) Bakanlık ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu taşra teşkilatında veya Analiz ve Kontrol Laboratuvarlarında görev yapan personelin merkez laboratuvarları, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde geçici veya re’sen görevlendirilmesi halinde personele, görev yaptığı merkez laboratuvarları/müdürlüğün döner sermayesinden ek ödeme yapılır. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne görevlendirilen personele kadrosunun bulunduğu yerden ek ödeme yapılmaz.

e) Bakanlık veya Bakanlık bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatına görevlendirilen personel ile Cumhurbaşkanı ve Başbakanın emrine görevlendirilen sağlık hizmetleri sınıfında bulunan personele süre sınırı aranmaksızın kadrosunun bulunduğu Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından il birim performans puan ortalaması ve kendi hizmet alanı kadro-unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.

f) Kendi isteği ile Bakanlık ve bağlı kuruluşlar dışındaki kurumlara geçici görevlendirilen personele, bu Yönetmelik kapsamında kadrosunun bulunduğu yerden yalnızca 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibariyle belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olmamak üzere ek ödeme yapılır.

g) Aile hekimliği ile ilişkilendirilmemiş olan ceza infaz kurumlarında görevlendirilen personele görevlendirme süresince, kadrosunun bulunduğu yerden kendi kadro unvan katsayıları esas alınarak ek ödeme yapılır.

ğ) Bakanlıkça, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu veya Halk Sağlığı Müdürlüğünce hizmet içi eğitim kurslarına katılması uygun görülen eğiticilere bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek üzere kadrosunun bulunduğu yerden, Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından il birim performans puan ortalaması, merkez laboratuvarı tarafından merkez laboratuvarları birim performans puan ortalaması ile kendi hizmet alanı kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Üç ayı geçmesi halinde ise Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından il birim performans puan ortalaması, merkez laboratuvarı tarafından merkez laboratuvarları birim performans puan ortalaması ve tabip ve diş tabipleri için 1,25, uzman tabipler için 1,50 kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.

h) Bakanlıkça zorunlu tutulan hizmet içi eğitimlere Bakanlıkça, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu veya Halk Sağlığı Müdürlüğünce katılması uygun görülen personele bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek üzere kadrosunun bulunduğu yerden, Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından il birim performans puan ortalaması, merkez laboratuvarı tarafından merkez laboratuvarları birim performans puan ortalaması ile kendi hizmet alanı kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Bakanlıkça zorunlu tutulan hizmet içi eğitimlerin üç ayı geçmesi halinde ve Bakanlıkça zorunlu tutulmayan hizmet içi eğitimlere Bakanlıkça, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu veya Halk Sağlığı Müdürlüğünce katılması uygun görülen personele ise Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından il birim performans puan ortalaması, merkez laboratuvarı tarafından merkez laboratuvarları birim performans puan ortalaması ve tabip ve diş tabipleri için 1,25, uzman tabipler için 1,50 kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.

ı) Yılda en fazla üç defa görevlendirme suretiyle kendi alanı ile ilgili kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi etkinliklere katılan personele, söz konusu etkinliklerde geçen günleri çalışılmış olarak kabul edilerek, Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından il birim performans puan ortalaması, merkez laboratuvarı tarafından merkez laboratuvarları birim performans puan ortalaması ve kendi kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde görevlendirmelerde çalışılmış kabul edilecek süre, bir takvim yılı içinde toplam 15 günü geçemez.

i) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasının dördüncü cümlesi uyarınca haftada bir gün izinli sayılan yönetim kurulu üyeleri ve aynı maddenin 5 inci fıkrasının üçüncü cümlesi uyarınca haftada dört saat izinli sayılan ilçe temsilcileri, izinli sayıldığı bu sürelerde Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Halk Sağlığı Müdürlüğü il birim performans puan ortalaması, merkez laboratuvarı tarafından merkez laboratuvarları birim performans puan ortalaması esas alınarak değerlendirilir.

j) Bu Yönetmelik kapsamında ödenecek olan ek ödeme tutarı, tavan ek ödeme tutarını geçemez. Bu Yönetmelik kapsamındaki sözleşmeli personele yapılacak ek ödemenin tutarı, aynı birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali personel esas alınarak belirlenir ve bunlara yapılabilecek ek ödeme, hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek tavan ek ödeme tutarını geçemez.

k) Doğal afet, savaş, salgın hastalık, seferberlik, olağanüstü hâllerde ve Bakanlık tarafından belirlenen olağan dışı durumlarda, görevlendirme süresince personele kadrosunun bulunduğu yerden, Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından il birim performans puan ortalaması, merkez laboratuvarları tarafından merkez laboratuvarları birim performans puan ortalaması ve kendi hizmet alanı kadro-unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde görevlendirilen personele her görevlendirme itibariyle ilk ay için Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından il birim performans puan ortalamasının veya merkez laboratuvarı tarafından merkez laboratuvarları birim performans puan ortalamasının % 20’si, aynı görevlendirmenin devamı niteliğindeki görevlendirmenin bir aydan fazla devam etmesi halinde takip eden aylar için ise % 30’u oranında ek puan verilir. İnsani ve teknik yardım amacıyla Bakanlıkça yurt dışına görevlendirilen personele Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından il birim performans puan ortalaması, merkez laboratuvarları tarafından merkez laboratuvarları birim performans puan ortalaması ve tabip/diş tabipleri için 1,50, uzman tabipler için 1,80 kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.

l) Ek ödeme tutarı, özelleştirme kapsamında naklen tayin edilen personele 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi kapsamında, 6/1/2005 tarihli ve 5283 sayılı Kanun kapsamında ve 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ödenen fark tazminatı hesabına dâhil edilir. Bakanlıkça devralınan personele ödenen ek ödeme tutarı da, fark tazminatı hesabına dâhil edilir.

m) Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı birimleri ile merkez laboratuvarlarında personelin yaptığı işe ilişkin bilgi ve yeteneği, işini düzenli ve kaliteli yapabilme, bağımsız iş yapabilme ve inisiyatif kullanabilme, verilen işi organize edebilme becerisi, kendini geliştirme gayreti, amir ve çalışma arkadaşlarına karşı tutum ve davranışları, hizmet sunduğu kesime karşı tutum ve davranışları, birim tarafından yapılan işlerin geliştirilmesine katkısı, işin güçlüğü ve riski gibi faktörler dikkate alınarak, çalışan personel sayısının % 5’ini geçmemek kaydıyla, halk sağlığı müdürü veya ilgili laboratuvardan sorumlu kurum başkan yardımcısının teklifi üzerine döner sermaye komisyonunun 2/3 oy çokluğu ile belirlenen personele, o dönem için Halk Sağlığı Müdürlüğü/merkez laboratuvarları birim performans puan ortalamasının % 20’sine kadar ek puan verilebilir. Ancak, yukarıdaki kriterler dikkate alınarak, çalışan personel sayısının % 5’ini geçmemek kaydıyla, halk sağlığı müdürü veya ilgili laboratuvardan sorumlu kurum başkan yardımcısının gerekçeli teklifi üzerine, döner sermaye komisyonunun 2/3 oy çokluğu ile belirlenen personelin o dönem içindeki net performans puanının, dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar, tavan ek ödeme tutarını geçmiyorsa, net performans puanının dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan, eğer geçiyorsa tavan ek ödeme tutarından % 20 oranında kesinti yapılabilir. Bu hüküm kapsamında belirlenen personele verilecek ek puan ile yapılacak kesinti bir yıl içinde üç ayı geçmemek üzere uygulanır.

n) Halk Sağlığı Müdürlüğünde görev yapan personele Halk Sağlığı Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının % 15’i oranında ek puan verilir. Bu ek puan, Bakanlık merkez teşkilatında veya Bakanlık bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında görevlendirilen personel için %10 olarak uygulanır.

o) Muayene ve kabul komisyonu üyeleri için Halk Sağlığı Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının % 5’i, ihale-satın alma komisyonu üyelerine, o dönem eğitim faaliyetlerinde görevli eğiticilere, piyasa gözetimi ve denetimi yapan personele Halk Sağlığı Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının % 10’u, B tipi 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarında çalışan personel hariç olmak üzere il merkezinde bulunan (merkez ilçeler dahil) Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı birimlerde görev yapan personele Halk Sağlığı Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının % 10’u, merkez ilçeler hariç olmak üzere ilçelerde bulunan birimlerde görev yapan personele Halk Sağlığı Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının % 15’i ve İ-1, İ-2, İ-3 ve İ-4 grubu olan illerin Halk Sağlığı Müdürlerine Halk Sağlığı Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının % 35’i, İ-5 grubu olan illerin Halk Sağlığı Müdürlerine Halk Sağlığı Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının % 25’i, İ-6 grubu olan illerin Halk Sağlığı Müdürlerine Halk Sağlığı Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının % 20’si, İ-7 grubu olan illerin Halk Sağlığı Müdürlerine Halk Sağlığı Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının % 15’i oranında ek puan verilir. Ancak, o dönem yukarıda sayılanlardan birden fazlasında görev yapan personele sadece bir kez ve fazla olan ek puan verilir.

ö) Merkez laboratuvarlarında görev yapan personele merkez laboratuvarları birim performans puan ortalamasının % 15’i oranında ek puan verilir.

p) Bu Yönetmelik kapsamında fiilen ek ödeme hesaplamalarını yapan personele Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Halk Sağlığı Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının % 20’si oranında ek puan verilir.

r) Kurumca oluşturulan ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde Halk Sağlığı Kurumu adına işyeri hekimi ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak görevlendirilen personel için Halk Sağlığı Müdürlüklerince on işyeri ile anlaşma imzalanması durumunda kadro unvan katsayıları % 5, onbir ile otuz arasındaki işyeri ile anlaşma imzalanması durumunda % 10, otuzbir ile elli işyeri ile anlaşma imzalanması durumunda % 15, ellibir ile yetmiş arasındaki işyeri ile anlaşma imzalanması durumunda % 20, yetmişbir ile doksan işyeri ile anlaşma imzalanması durumunda % 25, doksanbir ve üzeri işyeri ile anlaşma imzalanması durumunda ise % 30 oranında artırılır.

(2) Vekâleten atanan veya ikinci görevle görevlendirilen personele;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Bakanlık ve bağlı kuruluşları personelinden bir göreve vekâleten atananlara;

1) Vekâletin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesine istinaden yapılması ve bu hususun onayda belirtilmiş olması,

2) Vekâletin, müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi,

3) Vekillerin, genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dâhil, 7/3/2012 tarihli ve 28226 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesine istinaden hazırlanan Yönergede öngörülen şartlar hariç) bir arada taşımaları kaydıyla,

vekâlet görevine başlanıldığı tarihten itibaren vekâlet ettikleri kadro veya görevler için öngörülen “Tavan Ek Ödeme Katsayısı” ile “Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı” esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılır.

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Bakanlık ve bağlı kuruluşları personelinden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesine göre ikinci görevle görevlendirilen personele; görevlendirmenin müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından yapılması kaydıyla, ikinci görev için öngörülen “Tavan Ek Ödeme Katsayısı” ile “Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı” esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılır.

c) Bu fıkra uyarınca vekâleten veya ikinci görevle görevlendirilen personele yapılacak ek ödemede, ek ödeme matrahı olarak personelin asıl kadrosuna ait bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) tutarının toplamı esas alınır.

ç) Bakanlıkça veya Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca halk sağlığı müdürü, halk sağlığı müdür yardımcısı, şube müdürü, entegre ilçe hastane başhekimi ile hastane müdürü kadrolarından boş olanlara görevlendirilen personele, görevine başladığı tarihten itibaren yürüttüğü görev için öngörülen “Tavan Ek Ödeme Katsayısı” ile “Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı” esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılır. Bu fıkra uyarınca görevlendirilen personele yapılacak ek ödemede, ek ödeme matrahı olarak personelin asıl kadrosuna ait bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) tutarının toplamı esas alınır.

(3) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına (döner sermaye dâhil) atanan ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan eğitim görevlilerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) %410’u, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine %335’i ve pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise %180’i oranında, her ay herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılır. Bu ödemeye hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu Yönetmelik kapsamında ek ödeme yapılması halinde 209 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi uyarınca yapılan aylık ek ödeme tutarı, Yönetmelik çerçevesinde aynı aya ilişkin olarak yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir. 209 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi gereği yapılan ek ödemenin bu Yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin olarak yapılacak ek ödemeden fazla olması halinde aradaki fark geri alınmaz.

(4) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından bu Yönetmelik kapsamında yer alan merkez laboratuvarları, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde belirli bir süre için sağlık personeli görevlendirilmesi halinde, söz konusu personele müdürlüğün/merkez laboratuvarının döner sermaye gelirlerinden aşağıdaki şekilde ek ödeme yapılır.

a) Belirli süreyle görevlendirilen sağlık personeline, ilgili mevzuatı uyarınca kadrolarının bulunduğu kurum veya kuruluşlar tarafından yapılan ilave ödemelerden faydalanmamaları kaydıyla yapılacak ek ödemenin tutarı, görevlendirildikleri birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali Bakanlık personeli esas alınarak belirlenir ve bunlara yapılabilecek ek ödeme, hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek tavan ek ödeme tutarını geçemez.

b) Haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için görevlendirilen sağlık personelinin aktif çalışılan gün katsayısı, o dönem personelin görevlendirme süresince çalıştığı saatlerin toplamının, o dönem mesai saatleri toplamına bölünmesi suretiyle bulunur. Bu şekilde yapılacak ek ödemelerde sağlık personelinin asıl kadrosunun bulunduğu kurumdaki döner sermaye işletmesinden aynı aya ilişkin yapılan ödemenin yanı sıra, görevlendirildiği müdürlüğün/merkez laboratuvarının döner sermayesinden aynı aya ilişkin yapılacak ek ödemenin toplam tutarı söz konusu personelin tavan ek ödeme tutarını geçemez.

(5) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bu fıkra uyarınca personele her ay yapılacak ek ödeme net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibariyle belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz” hükmü uyarınca yapılacak ödemeler, tabip dışı personele herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın aylıklara ilişkin hükümler uygulanmak suretiyle her ay aylıklarla birlikte ödenir. Bu şekilde yapılan ek ödeme tutarı, bu Yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir.

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  Ülkemizin Yönetim Şekli Nasıl Olmalıdır?

  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  EN ÇOK YORUMLANANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  SENDE YAZ
  Ziyaretçi Defteri
  Ziyaretçi Defteri

  Siz de yazmak istemez misiniz?

  Ziyaretçi Defteri
  ARŞİV