26 Mayıs 2018 Cumartesi

KYK Personeli Unvan Değişikliği Yönetmeliği Değişti!

29 Kasım 2014 günü Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından; Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.


27 Aralık 2015 Pazar 11:42
Bu haber 10517 kez okundu
KYK Personeli Unvan Değişikliği Yönetmeliği Değişti!
 MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Genel Müdürlükte görev yapan personelden, 5 inci maddede sayılan görevlere, görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle asaleten atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı hizmet grubunda ya da hizmet grubu içinde alt görev grupları olması halinde aynı alt görev grubunda gösterilen görevleri,

c) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

ç) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

d) Birim: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı birimleri ile bölge ve yurt müdürlüklerini,

e) Genel Müdür: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürünü,

f) Genel Müdürlük: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünü,

g) Görevde yükselme: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet grupları arasından yapılacak atamaları,

ğ) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre; Şube Müdürü, Yurt Müdürü ve Kuruluş Müdürü kadrolarına atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı; hizmet gruplarında sayılan diğer görevlere atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı sınavı,

h) Hizmet grubu: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından benzer veya aynı düzeyde unvanların bir araya getirilmesi ile oluşturulan grubu,

ı) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreleri,

i) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

j) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara yapılan atamaları,

k) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı sınavı,

l) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hizmet Grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ile unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube Müdürü, Yurt Müdürü, Kuruluş Müdürü,

2) Yurt Müdür Yardımcısı,

3) Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi.

b) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Sivil Savunma Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Uzman.

c) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici.

ç) İdari hizmetler grubu;

1) Muhasebeci,

2) Veznedar, Programcı Yardımcısı, Bilgisayar İşletmeni, Yurt Yönetim Memuru, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Satın Alma Memuru, Ambar Memuru, Santral Memuru, Memur, Sekreter, Şoför, Koruma ve Güvenlik Görevlisi.

d) Destek hizmetleri grubu;

1) Hizmetli, Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Bekçi, Dağıtıcı, Kaloriferci, Berber.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

a) Avukat, Diyetisyen, Eğitim Rehberi, Grafiker, Hemşire, İstatistikçi, Kütüphaneci, Matematikçi, Mimar, Mühendis, Mütercim, Psikolog, Programcı, Sağlık Memuru, Sosyal Çalışmacı, Sosyolog, Şehir Plancısı, Tekniker, Teknik Ressam, Teknisyen, Tercüman.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Atanacaklarda Aranılacak Şartlar
Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Genel şartlar:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi ile ilgili diğer mevzuatta aranan niteliklere sahip olmak,

b) En az altı ay Genel Müdürlükte çalışmış olmak,

c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

(3) Özel şartlar:

a) Şube Müdürü, Yurt Müdürü ve Kuruluş Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda çalışmış olmak,

b) Sivil Savunma Uzmanı, Eğitim Uzmanı ve Uzman kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda çalışmış olmak,

c) Yurt Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda çalışmış olmak,

ç) Şef ve Koruma ve Güvenlik Şefi kadrolarına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda çalışmış olmak,

3) Koruma ve Güvenlik Şefi kadrosu için 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda aranan şartlara sahip olmak,

d) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda çalışmış olmak,

3) En az iki programlama dili bildiğini belgelemek,

e) Muhasebeci kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda çalışmış olmak,

f) Yurt Yönetim Memuru ve Programcı Yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Programcı yardımcısı kadrosu için, bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da Milli Eğitim Bakanlığınca izin verilen kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış bilgisayar programcısı sertifikasına sahip olmak,

g) Veznedar, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Satın Alma Memuru, Ambar Memuru, Santral Memuru, Memur, Sekreter, Şoför, Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Yardımcı hizmetleri sınıfında yer alan kadrolarda çalışmış olmak,

3) Bilgisayar İşletmeni ile Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrolarına atanabilmek için; Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da Milli Eğitim Bakanlığınca izin verilen kurslardan bilgisayar işletmenliği sertifikası almış olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi aldığını belgelemek,

4) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosu için 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda aranan şartlara sahip olmak,

5) Şoför kadrosuna atanabilmek için; en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,gerekir.

(4) İlan edilen kadrolar için şartları sağlayacak personel bulunmaması halinde ikinci fıkranın (b) bendinde yer alan süre şartı aranmaz.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 7 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için unvan değişikliği sınavında başarılı olmak gerekir.

YÖNETMELİĞİN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ…..

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  Ülkemizin Yönetim Şekli Nasıl Olmalıdır?

  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  EN ÇOK YORUMLANANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  SENDE YAZ
  Ziyaretçi Defteri
  Ziyaretçi Defteri

  Siz de yazmak istemez misiniz?

  Ziyaretçi Defteri
  ARŞİV