26 Mayıs 2018 Cumartesi

Danıştay Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği!

06 Aralık 2014 günü Danıştay Başkanlığı tarafından Danıştay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik; , liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Danıştay Başkanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemek olduğu belirtilmiştir.


27 Aralık 2015 Pazar 11:42
Bu haber 844 kez okundu
Danıştay Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği!
 Danıştay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Resmi Gazete tam metnine göre;
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Danıştay Başkanlığında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görevlere, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aynı düzeyde görev: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev gruplarını,

b) Başkanlık: Danıştay Başkanlığını,

c) Görevde yükselme: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

ç) Görevde yükselme sınavı: Yazı İşleri Müdürü ve aynı düzeydeki diğer müdür kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanacakların tabi tutulacakları yazılı ve sözlü sınavı; diğer kadrolar için ise görevde yükselme suretiyle atanacakların tabi tutulacakları yazılı sınavı,

d) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreleri,

e) Personel: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yazılı müdürlükler ve büro ile kalemlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışanları,

f) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik öğrenim sonucu edinilen unvanlara, unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamaları,

g) Unvan değişikliği sınavı: Unvan değişikliği suretiyle atanacakların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar
Hizmet grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Yazı İşleri Müdürü, Yayın İşleri Müdürü, Personel ve Eğitim Müdürü, Kütüphane Müdürü, İdari İşler Müdürü, Arşiv Müdürü, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü,

2) Şef.

b) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

1) Çözümleyici.

c) İdari Hizmetler Grubu;

1) Ayniyat Saymanı,

2) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Zabıt Katibi,

3) Şoför.

ç) Yardımcı-Hizmetler Grubu;

1) Aşçı, Bekçi, Dağıtıcı, Hizmetli, Mübaşir, Garson, Teknisyen Yardımcısı.

(3) Unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar:

a) Mühendis, Fizyoterapist, Programcı, Tekniker, Hemşire, Laborant, Teknisyen, Sağlık Teknisyeni.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev unvanlarına görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Yazı İşleri Müdürü, Yayın İşleri Müdürü, Personel ve Eğitim Müdürü, Kütüphane Müdürü, İdari İşler Müdürü ve Arşiv Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) Dört yıllık yüksekokul veya Adalet Meslek Yüksek Okulunu bitirmiş olmak,

2) Kütüphane Müdürlüğü için yükseköğretim kurumlarının kütüphanecilik bölümü mezunu olmak,

3) İlan edilen kadrolar için bu şartları sağlayan personelin bulunmama hali hariç olmak üzere, en az 2 yılı Danıştayda olmak kaydıyla; Danıştay, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde 3 yıl şef kadrosunda veya 5 yıl ayniyat saymanı kadrosunda ya da zabıt katibi, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve bilgisayar işletmeni kadrolarından herhangi birinde toplam 8 yıl süreyle hizmeti olmak,

4) Görevde yükselme amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak,

b) Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü için;

1) 4 yıllık yükseköğretim kurumlarının bilgisayar, bilişim sistemleri, yazılım, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, telekomünikasyon, mekatronik, endüstri, kontrol ve sistem, bilgisayar bilimleri mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

2) İlan edilen kadrolar için bu şartları sağlayan personelin bulunmama hali hariç olmak üzere, en az 2 yılı Danıştayda olmak kaydıyla; şef kadrosunda 3 yıl veya çözümleyici, programcı ve mühendis kadrolarının herhangi birinde 8 yıl süreyle hizmeti olmak,

3) Görevde yükselme amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak,

c) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul bitirmiş olmak,

2) İlan edilen kadrolar için bu şartları sağlayan personelin bulunmama hali hariç olmak üzere, en az 2 yılı Danıştayda olmak kaydıyla; Danıştay, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde 3 yıl ayniyat saymanı, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni ya da zabıt kâtibi kadrolarından birinde olmak üzere toplam 5 yıl hizmeti olmak,

3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,

ç) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) Yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümü mezunu olmak veya Yükseköğretim kurumlarının en az 4 yıllık eğitim veren matematik, istatistik, fizik, bilgisayar, elektrik ve elektronik veya mühendislik bölümlerinden mezun olmak,

2) İlan edilen kadrolar için bu şartları sağlayan personelin bulunmama hali hariç olmak üzere, en az 2 yılı Danıştayda olmak kaydıyla; Danıştay, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde mühendis, tekniker, programcı, istatistikçi ve teknisyen kadrolarından herhangi birinde toplam 3 yıl hizmeti olmak,

3) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

4) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,

d) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni ile zabıt katibi kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

3) İlan edilen kadrolar için bu şartları sağlayan personelin bulunmama hali hariç olmak üzere, en az 2 yılı Danıştayda veya bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde sayılan sınıflarda geçmek üzere toplam 3 yıl hizmeti olmak,

4) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,

e) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3) İlan edilen kadrolar için bu şartları sağlayan personelin bulunmama hali hariç olmak üzere, en az 2 yılı Danıştayda olmak kaydıyla, Danıştay, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde sayılan sınıflarda geçmek üzere toplam 3 yıl hizmeti olmak,

4) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak, şartları aranır.

(2) Görevde yükselme ile ilgili ilan sonucu çalışma süresi nedeniyle atama yapılacak kadro sayısı kadar başvuru olmaması halinde Danıştay veya bölge idare, idare ve vergi mahkemelerindeki çalışma süresi şartı aranmaz. Ancak çalışma süresi şartını taşımayanlar arasından, diğer şartları taşımaları kaydıyla çalışma süresi en fazla olandan başlamak üzere eksik kadro sayısı kadar personel görevde yükselme sınavına tabi tutulabilir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Mühendis ve Fizyoterapist kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

b) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) İki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki programlama dilini bilmek,

3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

c) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) İki yıl süreli mesleki veya teknik yükseköğretim mezunu olup, tekniker unvanını almış olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

ç) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

d) Laborant kadrosuna atanabilmek için;

1) İki yıllık meslek yüksekokulu ilgili bölüm mezunu olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

e) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

f) Sağlık Teknisyeni kadrosuna yapılacak atamalarda;

1) Lise dengi mesleki veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak, şartları aranır.

(2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına başvurabilmek için son üç yıl içerisinde aylıktan kesme ve üstü disiplin cezası almamış olmak gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları Görevde yükselme sınavı

MADDE 8 – (1) Görevde yükselme amacıyla başvuranların 5 inci maddede belirtilen görevlere atanabilmeleri için, bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılacak sınav ya da sınavlarda başarılı bulunmaları gerekir.

(2) Görevde yükselme sınavı, Yazı İşleri Müdürü ve aynı düzeydeki diğer müdür kadrolarına atanacaklarda yazılı ve sözlü; diğer personel için ise yazılı olarak yapılır.

Yönetmeliğin Tamamına Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ...

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  Ülkemizin Yönetim Şekli Nasıl Olmalıdır?

  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  EN ÇOK YORUMLANANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  SENDE YAZ
  Ziyaretçi Defteri
  Ziyaretçi Defteri

  Siz de yazmak istemez misiniz?

  Ziyaretçi Defteri
  ARŞİV