24 Ekim 2017 Salı

Askerlik Tecil İşlemleri Nasıl Yapılır Detaylı Anlatım Burada!

01 Kasım 2014 günü Millî Savunma Bakanlığı tarafından Millî Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. MSB Askerlik Tehir İşlemleri Değişti! MSB Askerlik Tecil İşlemlerinde Neler Değişti? MSB Askerlik Tecil İşlemleri! ? MSB Askerlik Tecili Nasıl Yapılır? ? MSB Askerlik Tecilini Kimler Yapabilir? ? MSB Askerlik Tecili Nasıl Değişti! ? MSB Askerlik Tecil Belgesi!


11 Ocak 2017 Çarşamba 22:18
Bu haber 32683 kez okundu
Askerlik Tecil İşlemleri Nasıl Yapılır Detaylı Anlatım Burada!
 MADDE 1 – 17/10/2009 tarihli ve 27379 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin on beşinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
“(7) Sevk tehiri teklif edilecek yükümlülerden, daha önce herhangi bir nedenle sevk tehirli olduğu tespit edilenler hakkında (sevk tehiri teklifi yapılacak yükümlülerden şahsi müracaatları üzerine sevk tehiri yapılanlar hariç) sevk tehiri teklifinde bulunulmaz. Başka bir nedenle sevk tehirli durumda olduğu teklif yapılacak yükümlüye tebliğ edilerek, daha önce yapılan sevk tehirinin iptal edilmesi sağlandıktan sonra sevk tehiri teklifi yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan, il ve ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında son bölgeye giren iller ile son iki bölgeye giren ilçelerde görev yapan;

1) Üniversite, fakülte ve yüksekokulların öğretim üyelerinin, hizmetine ihtiyaç duyulduğu tarihten itibaren bir defaya mahsus ve azami iki yıla kadar,

2) Hâkim ve savcıların, bölge hizmetlerine başladıkları tarihten itibaren bir defaya mahsus ve azami üç yıla kadar,

3) Hizmetine ihtiyaç duyulan diğer kamu personelinin ise, hizmetine ihtiyaç duyulduğu tarihten itibaren, azami bir yıla kadar,sevkleri tehir edilebilir.”

“b) Vali yardımcısı veya kaymakamlardan; 24/6/1986 tarihli ve 86/10782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan son coğrafi bölge il merkezleri ve bağlı ilçeleri ile Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan, il ve ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında son bölgeye giren iller ile son iki bölgeye giren ilçelere ataması yapılanların sevkleri, bölge hizmetine başladıkları tarihten itibaren, anılan bölgelerdeki görevleri süresince toplam 5 yıla kadar tehir edilebilir. Ancak; tekraren sevk tehiri kapsamındaki bölgelere atanma, 5 yıllık zaman dilimi içerisinde sevk tehiri kapsamı dışındaki bölgelerde görev yapma veya kaymakam iken vali yardımcısı olarak atanma gibi nedenlerden, sevk tehirinin yapılabileceği 5 yıllık zaman dilimi yeniden başlatılmaz. Tekraren sevk tehiri kapsamındaki bölgelere atananlar için; sevk tehiri kapsamı dışında bulunan bölgelerdeki hizmet süreleri 5 yıllık süreye dâhil edilmez.”

“c) Kamu kurum ve kuruluşlarında mecburi hizmete tabi olan yükümlülerin sevkleri, mecburi hizmete başladığı tarihten itibaren tabi oldukları kanun ve yönetmeliklerinde belirlenen azami süreler kadar tehir edilebilir. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin tıp doktoruna olan ihtiyacı nedeniyle, devlet hizmeti yükümlülüğüne tabi tabiplerden, Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan, il ve ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında son bölgeye giren iller ile son üç bölgeye giren ilçelere Sağlık Bakanlığınca ataması yapılan tabiplerin, devlet hizmeti yükümlülüğü görevleri süresince sevkleri tehir edilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Kamu personeli için, bağlı bulundukları bakanlığın genel müdür, daire başkanı veya eşidi seviyedeki kurum amirleri,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Aşağıda belirtilen yükümlülerin sevk tehiri işlemlerini yapmaya yetkili makam, Millî Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığıdır.

a) Üniversite, fakülte ve yüksekokulların öğretim üyeleri,

b) Hâkim ve savcılar,

c) Vali yardımcısı ve kaymakamlar,

ç) Kuruluş tarihi itibariyle beş yılını doldurmamış üniversite, fakülte ve yüksekokullarda görevli öğretim üyeleri ile doktorasını tamamlamış öğretim elemanları,

d) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan ve kamu hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin projelerde çok önemli görevi bulunan, görevinden ayrılması durumunda yürütülen projede önemli aksaklıklar meydana gelebilecek derecede dalında uzmanlaşmış personel,

e) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan ve hizmetine ihtiyaç duyulan kamu personelinden, görevinin özelliği sebebiyle yurt dışına görevlendirilen yükümlüler,

f) Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgi ve görgülerini artırmak veya araştırma yapmak amacıyla, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39 uncu maddesi gereğince, üniversite rektörlüklerince yurt dışına görevlendirilen öğretim elemanları.

(2) Aşağıda belirtilen yükümlülerin sevk tehiri işlemlerini yapmaya yetkili makam, hakkında sevk tehiri teklifinde bulunulan yükümlülerin kayıtlı bulunduğu askerlik şubesinin bağlı olduğu askeralma bölge başkanlığıdır.

a) Hizmetine ihtiyaç duyulan diğer kamu personeli,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında mecburi hizmete tabi olan yükümlüler.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri ile aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını (DUS) kazanan yükümlülerin sevkleri, uzmanlık eğitimine başlayabilmeleri için altı ay, uzmanlık eğitimine başlayanların ise 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde ana dallara göre belirlenen azami uzmanlık eğitimi süreleri kadar tehir edilebilir.”

“e) Uzmanlık eğitimini tamamlayanlardan; Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını (YDUS) kazanan yükümlülerin sevkleri, yan dal uzmanlık eğitimlerine başlayabilmeleri için altı ay, bu eğitime başlayanların ise Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde yan dallara göre belirlenen azami yan dal uzmanlık eğitimi süreleri kadar tehir edilebilir.”

“(3) Herhangi bir branştan lisansüstü eğitimini tamamlayarak mezun olanlardan, aynı veya daha aşağı seviyede ikinci kez lisansüstü eğitim yapanların sevk tehiri işlemi yapılmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Devlet veya kendi hesaplarına, yurt içinde veya yurt dışında staj, aday memurluk, dil öğrenimi, yüksek lisans, ihtisas (tıpta uzmanlık), sanatta yeterlik, doktora eğitimi ve sözleşmeli/dış kaynaktan temin edilecek muvazzaf subay/astsubay aday adayları hakkında, sevk tehiri teklifini yapmaya yetkili makamlar aşağıdaki bentlerde açıklanmıştır:

a) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimine ve yan dal uzmanlık eğitimine başlayanlar için bağlı bulundukları bakanlığın genel müdür, daire başkanı veya eşidi seviyedeki kurum amirleri, üniversitelerin ise rektörleri, fakülte dekanları ve enstitü müdürleri,

b) Yurt içinde veya yurt dışında lisansüstü öğrenim görenler için, bağlı bulundukları üniversitelerin rektörleri, fakülte dekanları veya enstitü müdürleri,

c) Yurt dışında devlet veya kendi hesabına lisansüstü öğrenim görenler için Yurt Dışı Temsilciliklerimiz,

ç) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde lisansüstü öğrenim görenler için, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Konsolosluğu,

d) Herhangi bir kamu kurumu adına yurt dışında lisansüstü öğrenim görenler için bağlı bulundukları bakanlığın genel müdür, daire başkanı veya eşidi seviyedeki kurum amirleri ile herhangi bir bakanlığa bağlı olmayan kamu kurumlarının en üst düzeydeki kurum amirleri,

e) Yurt içinde veya yurt dışında lisansüstü öğrenime başlayabilmek için, belli süre dil veya bilimsel hazırlık öğrenimi görmek zorunda olanların, bağlı bulundukları üniversitelerin rektörleri ile fakülte dekanları veya enstitü müdürleri, yurt dışı temsilciliklerimiz, bağlı bulundukları bakanlığın genel müdür, daire başkanı veya eşidi seviyedeki kurum amirleri, herhangi bir bakanlığa bağlı olmayan kamu kurumlarının en üst düzeydeki kurum amirleri,

f) Herhangi bir mesleğin icrası için staj yapma zorunluluğunda olanlar ile aday memurlardan;

1) Bakanlık veya bağlı kuruluşlarında görevli olanlar için bağlı bulundukları bakanlığın genel müdür, daire başkanı veya eşidi seviyedeki kurum amirleri,

2) Herhangi bir bakanlığa bağlı olmayan kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olanlar için, en üst düzeydeki kurum amirleri,

3) Avukatlık stajı yapanlar için, yükümlünün kayıtlı bulunduğu baro başkanları,

4) Serbest muhasebe mali müşavirlik stajı yapanlar için, yükümlünün kayıtlı bulunduğu oda başkanları,

5) Sözleşmeli subay/astsubay veya dış kaynaktan temin edilecek muvazzaf subay/astsubaylığı kazananlar veya temel eğitime tabi tutulanlar için, ilgili Kuvvet Komutanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı/Sahil Güvenlik Komutanlığı.

(2) Herhangi bir kamu kurumuna aday memur olarak atanma hakkını veya lisansüstü eğitime kayıt hakkını kazanan yükümlüler bizzat, bu durumlarını kanıtlayıcı belgelerini ekleyerek bir dönem sevk tehiri taleplerini belirten dilekçeyle en yakın askerlik şubesine müracaat ederler. Sevk tehiri hakkı olan yükümlülerin askere sevkleri bir celp dönemi tehir edilerek, kendilerine askerlik durum belgesi verilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Aşağıdaki bentlerde belirtilen yükümlülerin sevk tehiri işlemlerini yapmaya yetkili makam, Millî Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığıdır.

a) Devlet veya kendi hesaplarına yurt dışında staj, yüksek lisans, ihtisas, doktora, sanatta yeterlik, dil ve bilimsel hazırlık eğitimi yapanlar,

b) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık eğitimi yapanlar,

c) Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ve Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını (YDUS) kazananlar.

(2) Aşağıda belirtilen yükümlülerin sevk tehiri işlemlerini yapmaya yetkili makam, hakkında sevk tehiri teklifinde bulunulan yükümlülerin kayıtlı bulunduğu askerlik şubesinin bağlı olduğu askeralma bölge başkanlığıdır.

a) Devlet veya kendi hesaplarına yurt içinde dil, bilimsel hazırlık, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik öğrenimi görenler,

b) Orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans eğitimi görenler,

c) Yüksek lisans ikinci öğretimi (paralı eğitim) görenler,

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında mesleki staj yapanlar,

d) Kaymakamlık, hâkimlik veya savcılık stajı yapanlar,

e) Sözleşmeli subay/astsubay veya dış kaynaktan temin edilecek muvazzaf subay/astsubaylığı kazananlar ve temel eğitime tabi tutulanlar,

f) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ve özel öğretim kurumlarında öğretmenlik stajı yapanlar,

g) Avukatlık ve serbest muhasebeci mali müşavirlik stajı yapanlar,

ğ) Uzman erbaşlık eğitimi görenler.

(3) Aşağıdaki bentlerde belirtilen yükümlülerin sevk tehiri işlemlerini yapmaya yetkili makam, askerlik şubesi başkanlıklarıdır.

a) Yurt içinde veya yurt dışında devlet veya kendi hesaplarına lisansüstü eğitim göreceklerden, lisansüstü eğitime kayıt hakkı kazandığını belgeleyenlerin sevk tehiri işlemlerini, müracaat ettikleri askerlik şubesi başkanlığı,

b) Kamu kurum ve kuruluşuna aday memur olarak atanacağını belgeleyenlerin sevk tehiri işlemlerini, müracaat ettikleri askerlik şubesi başkanlığı,

c) Kamu kurum ve kuruluşlarında aday memur olarak göreve başlayanların sevk tehiri işlemlerini, kayıtlı bulundukları askerlik şubesi başkanlığı."

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Sevk tehiri tekliflerini yapmaya yetkili makamlar; yükümlülerin bağlı bulundukları bakanlığın genel müdür, daire başkanı veya eşidi seviyedeki kurum amirleri, üniversitelerin rektörleri, herhangi bir bakanlığa bağlı olmayan kamu kurumlarının en üst düzeydeki kurum amirleri,”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1, EK-2, EK-3, EK-4, EK-5, EK-6, EK-7, EK-8, EK-9, EK-10, EK-11 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğe ekte yer alan EK-12 ve EK-13 eklenmiştir.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  Ülkemizin Yönetim Şekli Nasıl Olmalıdır?

  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  EN ÇOK YORUMLANANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  SENDE YAZ
  Ziyaretçi Defteri
  Ziyaretçi Defteri

  Siz de yazmak istemez misiniz?

  Ziyaretçi Defteri
  ARŞİV